PHIẾU THU CHI - ORDER

Hình ảnh Tên sản phẩm Diễn giải quy cách ĐVT Số lượng Giá tiền Thành tiền
A 5 - FORD 70
100 TỜ
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 19.000đ 380.000đ
Cuốn 50 14.000đ 700.000đ
Cuốn 100 13.000đ 1.300.000đ
Cuốn 200 11.000đ 2.100.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000đ/ 1 cuốn
A 4 - FORD 70
100 TỜ
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 27.000đ 540.000đ
Cuốn 50 24.000đ 1.200.000đ
Cuốn 100 22.000đ 2.200.000đ
Cuốn 200 18.500đ 3.700.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000đ/ 1 cuốn
A 5 - 2 LIÊN
GIẤY CARBONLESS
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 22.000đ   440.000đ
Cuốn  50 18.000đ   900.000đ
Cuốn 100 16.000đ 1.600.000đ
Cuốn 200 14.500đ 2.900.000đ
Đóng số nhảy: + 2.000đ/ 1 cuốn
A 5 - 3 LIÊN
GIẤY CARBONLESS
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 26.000đ    520.000đ
Cuốn 50 23.000đ 1.150.000đ
Cuốn 100 21.500đ 2.150.000đ
Cuốn 200 20.000đ 4.000.000đ
Đóng số nhảy: + 3.000đ/ 1 cuốn
A 4 - 2 LIÊN
GIẤY CARBONLESS
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 33.000đ 660.000đ
Cuốn 50 31.000đ 1.550.000đ
Cuốn 100 27.500đ 2.750.000đ
Cuốn 200 26.500đ 5.300.000đ
Đóng số nhảy: + 2.500đ/ 1 cuốn
A 4 - 3 LIÊN
GIẤY CARBONLESS
IN OFFSET 1 MÀU Cuốn 20 45.000đ 900.000đ
Cuốn 50 43.500đ 2.175.000đ
Cuốn 100 41.500đ 4.150.000đ
Cuốn 200 39.500đ 7.900.000đ
Đóng số nhảy: + 3.000đ/ 1 cuốn